HET VEER lll

Ondersteuning en pacht

De weduwe Snoeker wordt na 1878 niet meer ondersteund door het Armbestuur van Zoeterwoude en in die dagen was er geen landelijke sociale zorg. De zorg voor armen was per gemeente geregeld. De kerk was van oudsher ook een belangrijke factor in de ondersteuning van o.a. weduwen en wezen. De Hoge Rijndijk van Zoeterwoude hoorde kerkelijk nog bij Leiderdorp. Uit het Grootboek van de Hervormde gemeente blijkt dat zij vele weduwen en wezen ondersteunden.

Grootboek Hervormde kerk 1875 – Lijst der personen die gedurende het jaar 1875 onderstand hebben genoten. Weduwe Snoeker wordt hier niet genoemd, wel 15 andere weduwen die onderstand ontvingen.

De weduwe Snoeker wordt twee keer genoemd in verband met financiële ondersteuning.. In 1873 ontvangt zij een ‘liefdegift’ ivm het overlijden van haar man en in 1882 een gift van f. 24.- , wat overeen lijkt te komen met de pacht van het veer. De gift houdt mogelijk verband met het huwelijk in 1883 van haar nog inwonende zoon Dirk, die zich dan in Leiderdorp vestigt.

Grootboek Hervormde kerk Leiderdorp 1873 – Liefdegift vrouw Snoeker

De pacht wisselde tijdens het beheer van de fam. Snoeker. In 1844  is de jaarlijkse pacht f.35.- , in 1862 f.30.-,  in 1872 f.20.-  , helaas is voor deze fluctuatie geen reden te vinden, mede door ernstige vochtbeschadiging van de kerkenraadsnotulen uit die tijd. In 1874 staat in het Grootboek dat  wed. Snoeker f.24.- pacht betaalde voor het veer “de Ooievaar’. Ook de eerder genoemde bedragen stammen uit het Grootboek.

Op 11 mei 1891 besluit de Kerkenraad van de Hervormde gemeente dat zij de jaarlijkse pacht willen verhogen van f. 24.- naar f. 40.- . De diaken T. Rijnsburger gaat daarover onderhandelen, dat resulteert in een pacht van f.36.- .
De akte met voorwaarden van 24 september 1891 is bewaard gebleven.
De voorwaarden:

 • 1 ) Zij mocht het veer aan niemand overdoen
  2) Zij moest de schouw (boot) onderhouden, werden er bij de jaarlijkse controle op 1 mei gebreken geconstateerd, dan moest de pachter deze binnen een maand herstellen.Zo niet, dan werd het gedaan op kosten van de pachter.
  3) Als het contract niet werd nagekomen door de pachter, werd het vernietigd.
  Andere regels, die al in het reglement van 1849 worden genoemd:
  A) Alle passagiers moesten aanstonds bediend worden, ook een roepende aan de overkant van de Rijn en er mochten nooit meer dan 6 passagiers tegelijk mee in de boot.
  B) De werktijden waren van één uur voor zonsopgang tot 10 uur ’s avonds alles tegen hetzelfde tarief.
 • C) Ten allen tijde vrijgesteld van betaling waren weeskinderen, de veldwachter en de gemeentebode.
 • De naam van het veer moest in zwarte letters op witte (onder)grond zijn aangegeven.
Tsja, hoe zwaar zou dat geweest zijn vele malen per dag de oversteek over de Rijn, Zoeterwoude -Leiderdorp, maken met een roei- of duwboot ?

Twee jaar na dit contract op 16 juni 1893 wordt diaken  T.Rijnsburger door de Kerkenraad gemachtigd tot de verkoop van het veer ‘de Ooievaar’ zodra de gelegenheid zich voordoet. De reden hiervoor wordt niet genoemd in de notulen. Verkoop lijkt wat merkwaardig zo kort nadat een contract gesloten was met de looptijd ‘zolang zij in staat was het veer te bedienen’. De weduwe was toen 63 jaar en mogelijk verwachtte men niet dat zij nog lang zou doorgaan. Door de notulen van 1896 lijkt dit te worden bevestigd. Vrouw Snoeker verzoekt de pachtprijs van 36.- te verlagen. In de vergadering van de Kerkenraad van december van dat jaar wordt dat verzoek afgewezen met het argument dat zij ieder moment ‘het koordje in het bootje kan gooien en ophouden te pachten. *1

NOTEN

*1 Een volgende pachter zou dan mogelijk ook de verlaagde pacht eisen, zou de reden van de weigering kunnen zijn, er wordt echter geen reden genoemd in de notulen .

Dit blog is auteursrechtelijk beschermd en niet commercieel. Commercieel gebruik of gebruik voor reclame van deze tekst of dit blog is niet toegestaan.

Any commercial use of or use for advertising of this text or this blog is forbidden/not allowed

Tot volgende week !!  Voor eerdere blogs over dit onderwerp kunt u naar beneden scrollen

Dit blog wordt gepubliceerd door www.museum-jcroelandse.com via WordPress